maandag 9 september 2013

Krekennatuur in Hoeksche Waard ‘oogst’ elk jaar meer biodiversiteit! Vanaf half augustus worden de schrale gras- en rietlandjes langs de kreken in de Hoeksche waard gemaaid en het maaisel afgevoerd. Op de meeste terreinen worden stroken vegetatie met nog bloeiende planten niet gemaaid; belangrijk voor het overwinteren van vlinders en andere insecten maar ook voor vogels en kleine zoogdieren. Het is ook dé tijd om de balans op te maken of er weer meer soorten en exemplaren van een bepaalde soort zijn gezien. Ook dit jaar heeft de plantenwerkgroep van het Hoekschewaards landschap (HWL) een aantal terreinen in de krekennatuur nauwkeurig onderzocht en opgeschreven welke soorten er groeien. Op andere terreinen werd vooral gezocht naar zeldzame en/of beschermde soorten. Vooral de orchideeënsoorten krijgen veel aandacht en met recht want er is een spectaculaire groei van het aantal groeiplaatsen van Bijenorchis en Rietorchis. Ook de aantallen planten nemen elk jaar toe en op sommige plaatsen staan op enkele vierkante meters honderden exemplaren van een soort! Er kon ook weer een nieuwe soort worden bij geschreven: de Vleeskleurige orchis. Op de groeiplaats van de Parnassia, waar vorige jaar enkele bloeiende planten gevonden werden, zijn nu honderden bloeiwijzen waargenomen.

Dat de terreinen ook een grote aantrekkingskracht hebben op vogelsoorten bleek uit de waarneming van een Grote karekiet, die ruim een week in de broedtijd zijn karakteristieke zang luid en duidelijk liet horen. Helaas kwam het niet tot een broedgeval. Andere bijzondere soorten die in het broedseizoen gezien werden zijn: Purperreiger, Paapje en Sprinkhaanrietzanger. Alleen de laatste heeft vermoedelijk gebroed.

Vlinders vormen met hun opvallende kleuren de pareltjes van onze terreinen. In 2010 werd door de vlinderwerkgroep voor het eerst in de Hoeksche Waard een Sint-jansvlinder gezien (niet re verwarren met de Sint-jacobsvlinder). Dit jaar werden bij het maaien ter plaatse tientallen exemplaren geteld. . Ook in de omliggende terreinen werd de vlinder nu vastgesteld.

Met de toenemende groei van de natuurwaarden neemt ook de verantwoordelijkheid voor het behoud en een goed beheer van de krekennatuur toe. Samen met Deltanatuur-boeren voert het HWL al jarenlang een consequent beheer uit, gericht op versterking en groei van de natuurwaarden. Uit de monitoringsgegevens blijkt dat het beheer succesvol te zijn. De krekennatuur is in eigendom bij Groenbeheer Hoekschewaard en Waterschap Hollandse Delta. Ook bij hen ligt de verantwoordelijkheid, niet alleen voor de talloze planten en dieren, die in en langs de kreken leven maar ook tegenover de bewoners van de Hoekschewaard, die van de krekennatuur genieten. Voorwaar een rijk bezit, goed toegankelijk door de wandelpaden door en langs de terreinen. Een belangrijk zorgpunt is het baggerbeleid van het Waterschap, dat een zware claim legt op de potenties en ambities van de krekennatuur. Het waterschap stelt dat als er geen andere mogelijkheden zijn, ook op natuurterreinen bagger uit de naastliggende kreken gestort mag worden. In enkele terreinen, die nog maar enkele jaren oud zijn, zal dan ook dit najaar, op een deel van het terrein bagger uitgesmeerd worden. De kansen op een schraalgraslandvegetatie met orchideeën en andere zeldzame planten wordt hiermee omzeep geholpen.

HWL doet een dringend beroep aan de verantwoordelijke overheden met oplossingen te komen en het beleid aan te passen. Ook de Provincie Zuid-Holland, als medefinancier en verantwoordelijk voor de nieuwe natuur langs de Ecologische Hoofdstructuur (kreken in de Hoeksche Waard) zou een rol kunnen en moeten spelen bij het behoud en een juist beheer van de krekennatuur. Het zou toch jammer zijn dat nog voor de nieuwe terreinen zich tot natuur kunnen ontwikkelen, de doelen al bijgesteld moeten worden!

1 opmerking:

Juffrouw Waardvleugel zei

Daar sluit ik me volledig bij aan. Een overheid moet staan voor stnndvastig beleid! Met groet, De Juffrouw