zaterdag 11 januari 2014

Bezwaar tegen jachtontheffingen in de Hoeksche Waard


De vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL) heeft bezwaar gemaakt tegen 3 ontheffingen om de beschermde diersoorten wilde eend, knobbelzwaan en ree te mogen doden en te verontrusten. De ontheffingen werden afgegeven door de Omgevingsdienst Haaglanden. Het bezwaar is gericht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, waar de Omgevingsdienst voor werkt.

De ontheffing wilde eend betrof het mogen afschieten van wilde eenden in het Natura 2000 gebied het Oudeland van Strijen (OLS). Het OLS is een belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen en is aangemerkt als ganzenfoerageergebied. Door wilde eenden te mogen bejagen worden ganzen, die vaak met duizenden aanwezig zijn, verstoord. De ganzen foerageren op de zelfde plekken als de wilde eenden. HWL vindt dat eventueel aangerichte schade moeilijk aantoonbaar is en dat te gemakkelijk voorrang wordt gegeven aan een klein persoonlijk belang boven een groot collectief belang. De ontheffing ree behelst de mogelijkheid om tot 2018 jaarlijks 50 dieren af te schieten in de Hoeksche Waard , op het Eiland van Dordrecht en in een deel van de Biesbosch. De aanvrager wil tot afschot komen op grond van gevreesde schade en verkeersongelukken die in de toekomst bij een mogelijk uitbreidende populatie zouden kunnen optreden.
HWL vindt de argumenten onvoldoende onderbouwd, de schaal waarop afschot mogelijk is veel te groot en de periode waarvoor de ontheffing wordt verleend onaanvaardbaar lang.
De ontheffing knobbelzwaan maakt het mogelijk overal in Zuid-Holland knobbelzwanen af te schieten die zich op agrarische percelen bevinden. HWL vindt deze maatregel veel te grof en veel te veel op de aanname gebaseerd dat er per definitie wel schade zal optreden. HWL is van mening dat eerder maatwerk van toepassing zou moeten d.i. alleen afschot en verontrusting als daadwerkelijk schade wordt aangericht en geen gemakkelijke preventieve ruimingsacties.

Reageren? webredactie@hwl.nl De betreffende brief is op te vragen via webredactie@hwl.nl

Geen opmerkingen: