woensdag 8 juli 2015

Water is vervuild door te laag waterpeil


Het waterpeil in de Eendracht, dat nagenoeg de hele Westelijke helft van de Hoeksche Waard beslaat, is te laag. Het waterpeil zou 30 tot 40 cm hoger moeten zijn om mooi en schoon water in de sloten te krijgen. Door het lage peil is het water in (vooral) de sloten sterk gevoelig voor hoge en lage temperaturen en heeft het te weinig volume om zelfreinigend te kunnen zijn, waardoor uit de landbouw afkomstige kunstmest en restanten van bestrijdingsmiddelen al snel zorgen voor biologisch en chemisch slechte omstandigheden. Waterschap Hollandse Delta erkent de slechte omstandigheden, maar geeft aan , dat doorslaggevende maatregelen veel te duur zijn. Welke maatregelen dan niet te duur zijn wordt niet vermeld.
Natuurlijk beseft ook HWL, dat alles niet in een keer kan. In het voorliggende ontwerp treffen we echter veel te weinig ambitie aan om serieus aan goed water te gaan werken. Als een van de voornaamste hobbels wordt het drainagesysteem genoemd. Het hoger leggen van drainagebuizen zou een veel te grote financiële belasting zijn voor zowel waterschap als agrariër.
Dat kan waar zijn, maar het waterschap wist ook in 2006 al, dat peilverhogingen noodzakelijk zouden gaan worden om de waterkwaliteit op termijn te kunnen laten voldoen aan de Kaderrichtlijn Water normen. Dat dit pas in 2027 gerealiseerd zou moeten zijn, wil niet zeggen , dat het waterschap  niet reeds vroegtijdig een strategie kenbaar kan maken hoe men in stappen het gewenste niveau zou kunnen bereiken.
Als we over 10 jaar weer aan een nieuw peilbesluit toe zijn, zullen naar verwachting wederom dezelfde feiten worden geconstateerd. Eens zal men toch de genoemde kosten moeten maken, om te voldoen aan ook de eigen doelstellingen. De Vereniging Hoekschewaards Landschap verzoekt Waterschap De Hollandse Delta een strategie te ontwikkelen en kenbaar te maken welke leidt tot biologisch en chemisch gezond water. Het huidig peilbeheer en het ontwerp-peilbeheer bieden geen perspectief. Op veel plaatsen zijn ruime droogleggingen. Er is voldoende ruimte in de meeste watergangen om het peil te verhogen en tevens piekbelastingen op te kunnen vangen.

Geen opmerkingen: